ලියාපදිංච් කල යතුරු පැදි

වැඩි විස්තර සදහා...

ලියාපදිංච් කල ත්‍රී වීලර්

වැඩි විස්තර සදහා...

ලියාපදිංච් නොකලයතුරුපැදිසහ ත්‍රී වීලර්

වැඩි විස්තර සදහා...

යතුරුපැදි සහ ත්‍රී වීලර්අමතර කොටස්යතුරුපැදි සේවා

වැඩි විස්තර සදහා...

Welcome to
Thilina Motors

We are in Indian motorcycle business since 2007 and up to now it is the successful 9th year of Thilina motors. Now we had expanded our business with a branch at Alawwa (2012). Selling buying and exchanges of all kinds of used Indian motorcycles done at both of this locations and all the facilities regarding buying and selling are supplied immediately to buyer or seller with necessary documents.

පාරිභෝගික විශ්වාසය

2007 වසරේ සිට පාරිභෝගික විශ්වාසය අඛණ්ඩව දිනා ගනිමින් විශ්වාසනීය සේවාවක් සැපයීමට අප සමත්ව ඇති බව ඉතා සතුටින් දැනුම් දෙන්නෙමු.

Read More

කඩිනම් සේවය

සය වසරකට වැඩි අත්දැකීම් සහ පලපුරුද්ද සමගින් පාරිභෝගික ඔබ වෙත කඩිනම් සුහදශීලී සේවාවක් සැපයීමට අප බැදී සිටින්නෙමු.

Read More

අමතර කොටස්

ඔබ අපගෙන් මිලදී ගන්නා යතුරු පැදි හෝ ත්‍රී වීලර් හෝ ස්කූටර් සදහා අවශ්‍ය සියළු අමතර කොටස් වගකීමක්ද සහිතව අපගෙන් ලබාගත හැකිය.

Read More

සේවා මධ්‍යස්ථානය

පළපුරුදු සේවක මණ්ඩලයක් සහ නවීනතම සේවා පහසුකම් සහිත යතුරුපැදි සහ ත්‍රී වීලර් සේවා මධ්‍යස්ථානයක් අප සතුය.

Read More

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea3) in Unknown on line 0